Van advocaat-stagiaire naar advocaat-medewerker

Het is een moment dat voor iedere advocaat-stagiaire van belang is:

“Mag ik na het einde van mijn stagetijd blijven?”

In een reguliere stage is gedurende de eerste drie jaar de jonge advocaat werkzaam als advocaat-stagiaire en volgt de jonge advocaat de Beroepsopleiding Advocaten. Hoewel de stagiaire is beëdigd en volwaardig advocaat is, staat hij/zij voorwaardelijk op het tableau ingeschreven als advocaat. De advocaat-stagiaire dient namelijk onder begeleiding van zijn/haar patroon de beroepsopleiding binnen drie jaar en met goed gevolg te voltooien. Indien de advocaat-stagiaire vervolgens werkzaam blijft in de advocatuur, zal hij/zij onvoorwaardelijk worden ingeschreven als advocaat.

De NOvA heeft richtlijnen opgesteld waarin onder andere wordt ingegaan op het moment waarop stagiaires duidelijkheid moeten hebben over de voortzetting van hun dienstverband na de stage. Volgens de Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires (incl. salarissen) van de NOvA hoort de werkgever aan het einde van het tweede stagejaar overleg te voeren over de voortzetting van het dienstverband na de stage. Uiterlijk 2,5 jaar na aanvang van zijn/haar stage dient de advocaat-stagiaire te vernemen of, en zo ja onder welke voorwaarden, hij/zij na beëindiging van de stage als advocaat op hetzelfde kantoor kan blijven.

Voorts geldt dat bij beëindiging van de dienstverband c.q. de samenwerking, de stagiaire in de gelegenheid wordt gesteld om vanaf het ogenblik, waarop die beëindiging bekend is, binnen kantoortijd te solliciteren en/of andere maatregelen te nemen, mits binnen redelijke grenzen. Hieronder valt ook activiteiten die van belang kunnen zijn voor het aangaan van een nieuw dienstverband zoals het af laten nemen van competentietesten e.d.

WAT VERDIENEN DE ADVOCAAT-STAGIAIRE EN DE MEDEWERKER?

Begin 2015 werken in Nederland ongeveer 17.000 advocaten, waarvan nu 2136 een eenmanskantoor hebben. Er zijn 1560 kantoren met 2-5 advocaten, 513 kantoren met 6-20 advocaten, 74 kantoren met 21-60 advocaten en 24 grote kantoren met 60 en meer advocaten in dienst. Kortom, de advocaten(kantoren) zijn er in alle soorten en maten en dat geldt ook voor de salarisstrook die iedere maand op de deurmat valt. Hoewel het een essentieel onderdeel is van iedere baan, wordt zelden uitgesproken wie wat waar verdient. De SJBN heeft geprobeerd één en ander inzichtelijk te maken.

Het bruto-maandsalaris van de stagiaire die een volledige werkweek werkt dient exclusief vakantiebijslag, onkostenvergoeding e.d. tenminste te bedragen:

  2015 2014
Gedurende het 1ste jaar EUR 2.267 EUR 2.242
Gedurende het 2de jaar EUR 2.584 EUR 2.556
Gedurende het 3de jaar EUR 2.871 EUR 2.740

 

 

Het salaris wordt in geval van parttime arbeid naar evenredigheid berekend. Daarnaast heeft de stagiaire aanspraak op een vergoeding van de bijzondere kosten, die hij in redelijkheid maakt in verband met de uitoefening van zijn beroep. Te denken valt aan: reis- en verblijfkosten (waaronder ingeval van een autokostenvergoeding een zodanig bedrag dat daarin de kosten van de cascoverzekering zijn begrepen), kosten verbonden aan activiteiten van de Jonge Balie, de SJBN, de NOvA en lokale Orde en kosten verbonden aan een (bestuurs)functie in de Jonge Balie.

 

Werkgever en stagiaire dienen uitdrukkelijk te bepalen wie de kosten voor de beroepsopleiding advocaten en andere verplichte opleidingsmaatregelen voor zijn rekening neemt. In beginsel komen de kosten van de beroepsopleiding advocaten voor rekening van de werkgever. Er kunnen zich (kantoor)situaties voordoen waarbij het niet onredelijk is dat de stagiaire een deel van de kosten op zich neemt.

De inhoud van de concrete regeling is ter beoordeling van Raad van de Orde.

Werkgever en stagiaire kunnen ook een regeling opnemen in de arbeidsovereenkomst waarbij de stagiaire bij tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst een gedeelte van de kosten van de beroepsopleiding advocaten terugbetaalt als het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij de stagiaire ligt. Werkgever en stagiaire kunnen in de arbeidsovereenkomst een staffel afspreken voor de gedeeltelijke terugbetalingsregeling. De inhoud van de concrete regeling is opnieuw ter beoordeling van Raad van de Orde. Ten slotte is nog van belang dat alle door de stagiaire verworven praktijkinkomsten in de kantoorkas vloeien, maar dat de stagiaire niet is gehouden tot enige bijdrage in de kantoorkosten.

Bij de eerstejaars advocaten werkzaam bij de top 50 van advocatenkantoren beweegt het bruto salaris zich tussen EUR 2.207 en EUR 4.085 per maand (exclusief vakantiegeld of eventuele toeslagen). De best betalende kantoren zijn Bird & Bird en Norton Rose Fulbright. Dat blijkt uit de Stand van de Advocatuur 2014 en het Notariaat, die 21 maart 2014 werd gepresenteerd in het WTC in Amsterdam. Bij de vierdejaars advocaten zit het bruto salaris tussen EUR 3.113 en EUR 5.413 per maand. Best betalende kantoren zijn ook hier Bird & Bird en Norton Rose Fulbright. Bij de zevendejaars advocaten beweegt het bruto salaris zich tussen EUR 3.191 en EUR 8.056 bruto per maand. Norton Rose Fulbright is hier de lijstaanvoerder, gevolgd door Bird & Bird en Baker & McKenzie. Het gehele overzicht van salarissen bij de verschillende kantoren kunt u vinden in de Stand van de Advocatuur en het Notariaat 2014.

 

TOP

 

10

startende advocaten 4de jaars advocaten 7de jaars advocaten
1. Norton Rose

 

(3.750)

Norton Rose

 

(5.142)

Norton Rose

 

(7.653)

2. Banning

 

(3.350)

CMS Derks Star Busmann

 

(4.835)

Van Doorne

 

(6.500)

3. Van Doorne

 

(3.200)

Van Doorne

 

(4.550)

CMS Derks Star Busmann

 

(6.389)

4. CMS Derks Star Busmann

 

(3.034)

AKD

 

(4.222)

Eversheds

 

(6.000)

5. AKD

 

(2.825)

Fort

 

( 4.221)

AKD

 

(5.875)

6. TeekensKarstens

 

(2.701)

TeekensKarstens

 

(4.081)

Fort

 

(5.423)

7. Höcker

 

(2.648)

Höcker

 

(4.078)

Höcker

 

(5.349)

8. Fort

 

(2.618)

Kneppelhout & Korthals

 

(4.030)

Ekelmans & Meijer

 

(5.204)

9. Eversheds

 

(2.600)

Eversheds

 

(3.800)

TeekensKartstens

 

(5.200)

10. Ekelmans & Meijer

 

(2.600)

Poelmann van den Broek

 

(3.773)

Kneppelhout & Korthals

 

(5.185)