Stichting Jonge Balie Nederland (“SJBN”)

De Stichting Jonge Balie Nederland is een onafhankelijke partij die staat en bemiddelt voor de belangen van de jonge advocaten in Nederland. In dit verband worden gedurende het jaar verschillende inhoudelijke en sociale activiteiten georganiseerd door de SJBN.

Bij de uitoefening van haar functie wordt de SJBN vertegenwoordigd door haar bestuur. Dit bestuur bestaat uit jonge advocaten in Nederland. De bestuursleden kunnen niet tevens bestuurslid zijn bij een lokale Jonge Balievereniging. Het bestuur voert namens de SJBN een aantal keer per jaar overleg met de volgende partijen.

College van Afgevaardigden van de SJBN (“CvA”)

Het College van Afgevaardigden is een vertegenwoordiging van alle lokale Jonge Balieverenigingen in Nederland. Momenteel bestaan er in Nederland 13 lokale Jonge Balieverenigingen. Het bestuur van de SJBN vergadert doorgaans 4 keer per jaar met het CvA. Tijdens deze vergaderingen komt onder meer naar voren welke kwesties er lokaal spelen en welke rol de SJBN daar al dan niet bij kan vervullen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de beroepsopleiding voor jonge advocaten. Ten aanzien van de financiën stelt de CvA de begroting van de SJBN vast.

Raad van Toezicht van SJBN (“RvT”)

De Raad van Toezicht bestaat uit een aantal advocaten die eerder zelf bestuurslid zijn geweest van de SJBN, dan wel bestuurslid van een lokale Jonge Balievereniging. De SJBN vergadert 4 per jaar met de RvT. De RvT ziet erop toe dat het bestuur van de SJBN haar taak op een goede manier vervult en voorziet het bestuur van advies. Ten aanzien van de financiën stelt de RvT de jaarstukken van de SJBN vast.

Nederlandse Orde van Advocaten (“NOvA”)

De gezamenlijke advocaten, die in Nederland zijn ingeschreven, vormen de Nederlandse orde van advocaten. Zij is gevestigd in Den Haag en is een publiekrechtelijk lichaam zoals bedoeld in artikel 134 van de Grondwet (artikel 17 van de Advocatenwet).

De NOvA is onder meer verantwoordelijk voor:

- de driejarige beroepsopleiding van de jonge advocaat;
- het opstellen van beroeps- en gedragsregels die gelden voor alle advocaten;
- advisering aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie ten aanzien van alle wetsvoorstellen die de advocatuur raken;
- en externe communicatie naar het grote publiek, de media, de politiek, de advocatuur, studenten en scholieren.

Algeme Raad ("AR")

Met het oog op de doelen die de SJBN zichzelf stelt, is ieder halfjaar een overleg met het bestuur van de NOvA van groot belang. De NOvA wordt bestuurd door een AR die bestaat uit 6 advocaten. Voorzitter van het bestuur is de algemeen delen. Het landelijk bureau van de NOvA in Den Haag heeft een ondersteunende taak in de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de AR. Het bureau is onderverdeeld in een aantal afdelingen en telt ongeveer 50 medewerkers. De algemeen secretaris heeft de dagelijkse leiding van de NOvA.

College van Afgevaardigden (“CvA”) en Raad van Advies (“RvA”) van de NOvA

Het CvA is de vertegenwoordiging van de advocaten uit alle arrondissementen in Nederland. Het CvA komt vier maal per jaar bijeen met de AR, bij welke bijeenkomsten het CvA wordt geïnformeerd over het beleid van de AR en de ontwikkelingen binnen de advocatuur. In het CvA zitten 76 afgevaardigden die op hun beurt weer worden gekozen door advocaten in het eigen arrondissement. De algemeen deken wordt benoemd door het CvA. Het CvA benoemt op aanbeveling van de AR de leden van de RvA. Deze raad adviseert de AR en het CvA over hoofdpunten van beleid van de NOvA.

Lokale Orde

Naast de NOvA zijn er 11 lokale ordes van advocaten. Dit zijn eveneens publiekrechtelijke rechtspersonen. Elke orde van advocaten staat onder leiding van een Raad van de Orde (“RvdO”), voorgezeten door de lokale deken. De lokale deken wordt gekozen door de advocaten uit het eigen arrondissement. De deken is verantwoordelijk voor het toezicht op alle advocaten binnen dit arrondissement. Hier kunnen mensen met klachten over een advocaat zich melden. Deze (lokale) dekens kunnen ook zelf actie ondernemen tegen een advocaat die slecht functioneert of zich zelfs misdraagt. Alle advocaten in Nederland zijn zowel aangesloten bij de NOvA, als bij de orde van advocaten in het eigen arrondissement.

Raad van Discipline (“RvD”) en Hof van Discipline (“HvD”)

Wanneer een klacht wordt ingediend tegen een advocaat, zal deze tezamen met een advies van de deken worden doorgezonden naar de Raad van Discipline. De RvD besluit vervolgens of de klacht gegrond is en of er vervolgens maatregelen worden getroffen. Er zijn vier Raden van Discipline. Als na de beoordeling van de RvD één van beide partijen beroep aantekent, komt de zaak voor het Hof van Discipline (“HvD”), de hoogste tuchtrechter in de advocatuur. Zittingen van de tuchtrechter zijn in principe openbaar. De uitspraken staan binnen enkele dagen geanonimiseerd op www.tuchtrecht.nl.

Beroepsopleiding Advocaten (“BA”)

De driejarige BA is verplicht voor iedere beginnende advocaat en heeft als doel hen te vormen tot zelfstandige en deskundige advocaten waardoor zij optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de advocatuur. De uitvoering van de BA is uitbesteed aan de Uitvoeringsorganisatie. Zie voor meer informatie onder www.sjbn.nl/advocaat-stagiaires, en op www.beroepsopleiding.advocatenorde.nl.

Het Curatorium

Het curatorium (art. 9e Advocatenwet) is de beroepsinstantie voor beslissingen van de AR en beslissingen van de examencommissie. Wanneer je administratief beroep wenst aan te tekenen tegen een beslissing inzake de BA, zal een ondertekend beroepschrift uiterlijk zes weken na de datum van verzending van de beslissing bij het secretariaat van het Curatorium moeten zijn ontvangen. Dit kan via het e-mailadres: secretariaat@curatorium-nova.nl