Privacyverklaring

Zo beschermen we jouw privacy

Stichting Jonge Balie Nederland verwerkt uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Graag geeft zij hierover de volgende informatie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Jonge Balie Nederland, gevestigd aan de Archimedeslaan 61, 3584 BA te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41153269.

2. Welke persoonsgegevens

Stichting Jonge Balie Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar bekendmaakt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Stichting Jonge Balie Nederland verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • kantooradres;
 • (zakelijke) e-mailadres;
 • telefoonnummer.

3. Verkrijgen persoonsgegevens

Er zijn drie manieren waarop Stichting Jonge Balie Nederland over uw persoonsgegevens kan beschikken:

 • via de website: u kunt zich via de website aanmelden voor activiteiten georganiseerd door Jonge Balie Nederland. Hierbij dient u bepaalde gegevens in te vullen voor de registratie. Daarnaast is het mogelijk een vraag te stellen of een klacht in te dienen bij Stichting Jonge Balie Nederland, via haar website, waarbij uw naam en e-mailadres worden verwerkt;
 • via social media (Facebook);
 • via e-mail contact met Stichting Jonge Balie Nederland.

3. Doel van de verwerking en grondslagen voor verwerking

Stichting Jong Balie Nederland verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • naleven van statutair bepaalde doeleinden:
  • het behartigen van en het bevorderen van de uitoefening van het beroep van advocaat door de leden van de verenigingen van de Jonge balies te Nederland;
  • organiseren van activiteiten ten behoeve van de leden van de verenigingen van de jonge balies te Nederland;
 • nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • aanbieden van informatie;
 • afhandeling van klachten en vragen.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen van onder meer Stichting Jong Balie Nederland. Het kan voorkomen dat in sommige gevallen de rechtsgrondslag toestemming zal zijn. Als Stichting Jonge Balie Nederland uw toestemming heeft gevraagd om persoonsgegevens te verwerken en u heeft die toestemming verleend, dan heeft u ook altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

4. Ontvangers van persoonsgegevens

Het bestuur van Stichting Jonge Balie Nederland en degenen die zij inschakelt als verwerker hebben inzicht in de door uw verstrekte persoonsgegevens.

Stichting Jonge Balie Nederland deelt uw persoonsgegevens in beginsel niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder paragraaf 4 genoemde verwerkingsdoelen. Indien uw persoonsgegevens worden gedeeld met een partij die als verwerker optreedt, zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG, sluit Stichting Jonge Balie Nederland in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien Stichting Jonge Balie Nederland hiertoe gehouden is op grond van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

Het bestuur van Stichting Jonge Balie Nederland en degenen die zij inschakelt als verwerker hebben inzicht in de door uw verstrekte persoonsgegevens.

Stichting Jonge Balie Nederland deelt uw persoonsgegevens in beginsel niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder paragraaf 4 genoemde verwerkingsdoelen. Indien uw persoonsgegevens worden gedeeld met een partij die als verwerker optreedt, zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG, sluit Stichting Jonge Balie Nederland in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien Stichting Jonge Balie Nederland hiertoe gehouden is op grond van een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel.

6. Doorgeven van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Jonge Balie Nederland in beginsel niet doorgegeven buiten de Europese Unie. Indien doorgifte toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Stichting Jonge Balie Nederland ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt naar landen met een passend beschermingsniveau of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de AVG.

7. Bewaartermijn

Stichting Jonge Balie Nederland bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder paragraaf 4 genoemde doeleinden. Voor zover er wettelijke bewaartermijnen gelden, voldoet Stichting Jonge Balie Nederland hieraan.

8. Beveiliging van persoonsgegevens

Stichting Jonge Balie Nederland treft zowel organisatorische als technische (digitale) maatregelen voor de beveiliging van uw persoonsgegevens ter voorkoming van verlies, vernietiging of beschadiging en tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.

Stichting Jonge Balie Nederland, zal verlies, diefstal of misbruik van uw persoonsgegevens zo snel mogelijk aan u melden indien zij daartoe verplicht is. Stichting Jonge Balie Nederland zal voorts volledige medewerking verlenen aan een eventueel onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake een beveiligingsincident of datalek.

9. Cookies

Stichting Jonge Balie Nederland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Jonge Balie Nederland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie deze pagina voor een toelichting.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft, indien de (Uitvoeringswet) AVG dit vereist, het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw persoonsgegevens opvragen en meenemen naar een andere partij (gegevensoverdraging).  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sjbn.nl. Stichting Jonge Balie Nederland reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Jonge Balie Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.  

11. Wijzigingen

Stichting Jonge Balie Nederland houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

12. Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven onder paragraaf 10 genoemde rechten, kunt u contact opnemen met Stichting Jonge Balie Nederland via:

Stichting Jonge Balie Nederland
Archimedeslaan 61
3584 BA Utrecht
info@sjbn.nl
www.sjbn.nl

Omdat het bestuur van Stichting Jonge Balie Nederland elk half jaar wisselt, heeft zij geen vast contactpersoon. Via het algemene e-mailadres komt u in contact met de Secretaris, die uw verzoek direct zal beantwoorden of deze zal doorzetten naar de juiste persoon binnen het bestuur. Indien u direct met een bestuurslid van de Stichting Jonge Balie wilt spreken over uw privacy verzoek, dan kunt u via de website zien wie in het huidige bestuur zetelen en op die manier contact zoeken.