Voor advocaat-stagiairs

Voor advocaat-stagiairs

De uitvoeringsorganisatie

Dialogue vormt samen met Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) de Uitvoeringsorganisatie van de Beroepsopleiding Advocaten. De Uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs, de examinering en de feitelijke organisatie van de opleiding, inclusief leermiddelen en selectie, opleiding en evaluatie van de docenten. CPO/Dialogue werkt samen met UP Learning, één van de grootste e-learning bedrijven in Nederland.

Heb je vragen of klachten over de organisatie, inhoud van het onderwijs, de leeromgeving en/of docenten, dan kun je contact opnemen met de Uitvoeringsorganisatie (Dialoguebv) of met Marjolein Zinkhann, Portefeuillehouder Opleidingen (opleidingen@sjbn.nl).

Jouw beroepsopleiding

De SJBN is de gesprekspartner van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de uitvoeringsorganisatie van de Beroepsopleiding Advocatuur (www.beroepsopleiding.advocatenorde.nl) met betrekking tot de beroepsopleiding en andere opleidingszaken. Op deze pagina tref je informatie op dit onderwerp en word je op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen.

Startende advocaat-stagiairs

Als startende advocaat-stagiaire komt er direct veel op je pad. Wanneer je in dienst treedt bij een advocatenkantoor ontstaan in feite twee rechtsbetrekkingen, één op basis van een arbeidsovereenkomst en één op basis van een stageovereenkomst.

De arbeidsovereenkomst sluit je met het kantoor en hierin worden de arbeidsvoorwaarden (lengte contract, salaris, vakantiedagen, beperkende bedingen etc.) in vastgelegd. De NOvA heeft een document met aandachtspunten bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst en voorbeeldclausules voor de arbeidsovereenkomst gepubliceerd, welke een richtlijn biedt voor wat je kan en mag verwachten in jouw arbeidsovereenkomst. Tevens is door de NOvA de Beleidsregel stage en patronaat 2022 opgesteld (geldend vanaf 21 december 2021).

De stageovereenkomst bestaat tussen de advocaat-stagiaire en de patroon (het kantoor). De stageovereenkomst kan niet eenzijdig worden opgezegd door de patroon, zonder voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht.

Het is van belang dat je de inhoud van jouw arbeidsovereenkomst kent en begrijpt. Wij raden daarom aan de aandachtspunten en de Beleidsregels eens naast je arbeidsovereenkomst te houden. Mocht je hier vragen over hebben, dan kan je je richten tot jouw lokale Raad van Toezicht. Natuurlijk kan je ook contact opnemen met de SJBN via opleidingen@sjbn.nl.

Graag verwijzen we je voor meer informatie over de Beroepsopleiding Advocatuur naar de website: www.beroepsopleiding.advocatenorde.nl.

Startende advocaat-stagiairs

Als startende advocaat-stagiaire komt er direct veel op je pad. Wanneer je in dienst treedt bij een advocatenkantoor ontstaan in feite twee rechtsbetrekkingen, één op basis van een arbeidsovereenkomst en één op basis van een stageovereenkomst.

De arbeidsovereenkomst sluit je met het kantoor en hierin worden de arbeidsvoorwaarden (lengte contract, salaris, vakantiedagen, beperkende bedingen etc.) in vastgelegd. De NOvA heeft een document met aandachtspunten bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst en voorbeeldclausules voor de arbeidsovereenkomst gepubliceerd, welke een richtlijn biedt voor wat je kan en mag verwachten in jouw arbeidsovereenkomst. Tevens is door de NOvA de Beleidsregel stage en patronaat 2022 opgesteld (geldend vanaf 21 december 2021).

De stageovereenkomst bestaat tussen de advocaat-stagiaire en de patroon (het kantoor). De stageovereenkomst kan niet eenzijdig worden opgezegd door de patroon, zonder voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht.

Het is van belang dat je de inhoud van jouw arbeidsovereenkomst kent en begrijpt. Wij raden daarom aan de aandachtspunten en de Beleidsregels eens naast je arbeidsovereenkomst te houden. Mocht je hier vragen over hebben, dan kan je je richten tot jouw lokale Raad van Toezicht. Natuurlijk kan je ook contact opnemen met de SJBN via opleidingen@sjbn.nl.

Graag verwijzen we je voor meer informatie over de Beroepsopleiding Advocatuur naar de website: www.beroepsopleiding.advocatenorde.nl.

Opleidingen

Eenmaal gestart met de Beroepsopleiding zijn de volgende documenten relevant: regelgeving.advocatenorde.nl.

Let op: met ingang van maart 2021 is een nieuwe beroepsopleiding van start gegaan, de zogeheten BA2020. Daarbij hoort het Opleidings- en examenreglement vernieuwde beroepsopleiding advocaten (OER vernieuwde BA). Meer informatie over de nieuwe beroepsopleiding is te vinden op de website van de Beroepsopleiding Advocaten.

Toetskansen

In principe mag je in de beroepsopleiding drie toetsen per vak afleggen. Als je niet aanwezig bent bij een toets, kost je dit in beginsel een toetskans. Maar in geval van overmacht is het mogelijk om een verzoek tot behoud van toetskans in te dienen bij de uitvoeringsorganisatie. Dit kan tot vier weken na de toetsdatum. Ieder verzoek wordt individueel beoordeeld naar de omstandigheden van het geval. Informatie en het formulier voor een verzoek tot toepassing van de hardheidsclausule is de te vinden op deze pagina van de website van de Beroepsopleiding Advocaten. Voor de nieuwe beroepsleiding is informatie en het formulier te vinden op deze pagina van de website van de Beroepsopleiding Advocaten

Best practices

De SJBN heeft samen met de jonge balies een best practices opgesteld voor de stage en de beroepsopleiding. Deze best practices vormen een niet-bindende interpretatie van en aanvulling op de Advocatenwet, Verordening op de advocatuur (Voda), de Beleidsregel stage en patronaat 2022 en de opleidings- en examenreglementen. De SJBN en de jonge balies onderschrijven het belang van maatwerkafspraken, maar ervaren ook dat stagiaires in de praktijk behoefte hebben aan een richtinggevend document.

Best practices start beroepsopleiding 2013-2020
Best practices start beroepsopleiding vanaf 2021

Van advocaat-stagiair naar advocaat-medewerker

In een reguliere stage is gedurende de eerste drie jaar de jonge advocaat werkzaam als advocaat-stagiaire en volgt de jonge advocaat de Beroepsopleiding Advocaten. Hoewel de stagiaire is beëdigd en volwaardig advocaat is, staat hij/zij voorwaardelijk op het tableau ingeschreven als advocaat. De advocaat-stagiaire dient namelijk onder begeleiding van zijn/haar patroon de beroepsopleiding binnen drie jaar en met goed gevolg te voltooien. Indien de advocaat-stagiaire vervolgens werkzaam blijft in de advocatuur, zal hij/zij onvoorwaardelijk worden ingeschreven als advocaat.

De NOvA heeft richtlijnen opgesteld waarin onder andere wordt ingegaan op het moment waarop stagiaires duidelijkheid moeten hebben over de voortzetting van hun dienstverband na de stage. Volgens de Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires (incl. salarissen) van de NOvA hoort de werkgever aan het einde van het tweede stagejaar overleg te voeren over de voortzetting van het dienstverband na de stage. Uiterlijk 2,5 jaar na aanvang van zijn/haar stage dient de advocaat-stagiaire te vernemen of, en zo ja onder welke voorwaarden, hij/zij na beëindiging van de stage als advocaat op hetzelfde kantoor kan blijven.

Voorts geldt dat bij beëindiging van de dienstverband c.q. de samenwerking, de stagiaire in de gelegenheid wordt gesteld om vanaf het ogenblik, waarop die beëindiging bekend is, binnen kantoortijd te solliciteren en/of andere maatregelen te nemen, mits binnen redelijke grenzen. Hieronder valt ook activiteiten die van belang kunnen zijn voor het aangaan van een nieuw dienstverband zoals het af laten nemen van competentietesten e.d.

Van advocaat-stagiair naar advocaat-medewerker

In een reguliere stage is gedurende de eerste drie jaar de jonge advocaat werkzaam als advocaat-stagiaire en volgt de jonge advocaat de Beroepsopleiding Advocaten. Hoewel de stagiaire is beëdigd en volwaardig advocaat is, staat hij/zij voorwaardelijk op het tableau ingeschreven als advocaat. De advocaat-stagiaire dient namelijk onder begeleiding van zijn/haar patroon de beroepsopleiding binnen drie jaar en met goed gevolg te voltooien. Indien de advocaat-stagiaire vervolgens werkzaam blijft in de advocatuur, zal hij/zij onvoorwaardelijk worden ingeschreven als advocaat.

De NOvA heeft richtlijnen opgesteld waarin onder andere wordt ingegaan op het moment waarop stagiaires duidelijkheid moeten hebben over de voortzetting van hun dienstverband na de stage. Volgens de Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires (incl. salarissen) van de NOvA hoort de werkgever aan het einde van het tweede stagejaar overleg te voeren over de voortzetting van het dienstverband na de stage. Uiterlijk 2,5 jaar na aanvang van zijn/haar stage dient de advocaat-stagiaire te vernemen of, en zo ja onder welke voorwaarden, hij/zij na beëindiging van de stage als advocaat op hetzelfde kantoor kan blijven.

Voorts geldt dat bij beëindiging van de dienstverband c.q. de samenwerking, de stagiaire in de gelegenheid wordt gesteld om vanaf het ogenblik, waarop die beëindiging bekend is, binnen kantoortijd te solliciteren en/of andere maatregelen te nemen, mits binnen redelijke grenzen. Hieronder valt ook activiteiten die van belang kunnen zijn voor het aangaan van een nieuw dienstverband zoals het af laten nemen van competentietesten e.d.

Heb je een vraag?

Voor praktische of inhoudelijke vragen met betrekking tot de Beroepsopleiding Advocatuur verwijzen wij je naar de uitvoeringsorganisatie CPO/Dialogue, te bereiken via info@cpodialogue.nl en (088)0595700.

Voor vragen en opmerkingen van algemene aard kun je contact opnemen met onze Portefeuillehouder Opleidingen (opleidingen@sjbn.nl).